Aktualności

10.03.2017

Komunikat dotyczący pojemników na odpady

Szanowni mieszkańcy,
ze względu na często powtarzające się sytuacje wystawiania pojemników na odpady nieprzystosowanych do opróżniania przez śmieciarki, co w konsekwencji prowadzi do nieodebrania zgromadzonych w nich śmieci, tut. Urząd przypomina, iż zgodnie z § 5 ust.1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp. przyjętego uchwałą Nr XXII/148/2016 Rady Miejskiej w Książu wlkp. z dnia 27 czerwca 2016 r., pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny spełniać wymagania Polskich Norm zapewniających bezpieczne i długotrwałe użytkowanie, w tym obsługę przy ich opróżnianiu.