Aktualności

09.03.2017

Informacji o zmianach w gminnej oświacie - ciąg dalszy
Rekrutacja do gminnych szkół i przedszkoli

Na sesji, w dniu 13 lutego Radni podjęli uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Uchwalony wówczas dokument – zgodnie z przepisami prawa – został skierowany do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych działających w zakresie oświaty, celem zaopiniowania. Na wyrażenie opinii wymienione podmioty mają 21 dni od daty otrzymania przedmiotowej uchwały.

W poniedziałek, 27 lutego do tut. samorządu wpłynęło pismo organu sprawującego nadzór pedagogiczny, opiniujące pozytywnie przedłożoną mu uchwałę intencyjną. Z kolei, w odniesieniu do związków zawodowych, organ prowadzący oczekuje na zajęcie przez nie stanowiska. Następnie, po otrzymaniu opinii, ewentualnie po upływie terminu do jej wyrażenia, przygotowany zostanie projekt zasadniczej uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, który winien być przez Radę uchwalony w ustawowym terminie, do dnia 31 marca br.

Dla przypomnienia, w uchwale intencyjnej zaproponowano funkcjonowanie 4 szkół podstawowych w: Książu Wlkp., Mchach, Chwałkowie Kościelnym i Konarzycach, przy czym w dwóch pierwszych jednostkach, obok oddziałów szkoły podstawowej, funkcjonować będą klasy dotychczasowego gimnazjum. Sieć przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych, nie zmieni się. Jak to zostało już wielokrotnie powiedziane, przygotowując projekt zmian oświatowych w naszej Gminie, tut. samorząd kierował się przede wszystkim dobrem uczniów, starając się, aby na ile to możliwe, czekające w nowym roku szkolnym zmiany, były dla nich jak najmniej dotkliwe. Organowi zależało zwłaszcza na tym, by zapewniając wysoką jakość nauczania, ograniczyć występowanie zmianowości i złagodzić uciążliwości związane z dojazdem. O ile kwestia zmianowości dotyczy w zasadzie tylko jednej ze szkół - w Książu Wlkp., o tyle problem dojazdu – odnosi się już do wszystkich jednostek. Dlatego też, w związku z wdrażaną reformą systemu edukacji, na nowo będzie musiał być opracowany harmonogram dowozów szkolnych, który – co warte podkreślenia - przygotowany zostanie tylko w oparciu o granice obwodów poszczególnych szkół i tylko w zakresie ustawowego obowiązku, jeśli chodzi o odległości dzielące ucznia od jego miejsca zamieszkania do szkoły.

W kwestii przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 – to zgodnie z obowiązującymi przepisami - organ prowadzący zobowiązany jest określić terminy tych postępowań do 15 kwietnia. Nie ma niestety podpisanego jeszcze (na dzień 9 marca) rozporządzenia regulującego przedmiotowe kwestie. Nie mniej jednak na najbliższej, marcowej sesji, zostanie wywołana uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz dotycząca rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Gdy tylko kwestie te zostaną doprecyzowane, a wymagane prawem obowiązki wypełnione, zaraz o tym Państwa poinformujemy. Na dzień dzisiejszy prosimy jedynie zainteresowanych rodziców o zgłaszanie ustnych deklaracji wyrażenia woli zapisania dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole, czy też do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, oczywiście jeśli kandydat jest spoza obwodu. Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielą Państwu osoby pracujące w sekretariatach poszczególnych jednostek:

  1. Przedszkole w Książu Wlkp., tel. 61 2822560,
  2. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Chwałkowie Kościelnym, tel. 61 2822696,
  3. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Konarzycach, tel. 61 2822620,
  4. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Mchach, tel. 61 2819498.

Podkreślenia w tym miejscu wymaga jedynie fakt, iż ustne deklaracje nie są równoznaczne z dokumentem, jakim jest Karta zgłoszenia dziecka. Aby można było skutecznie zapisać dziecko do przedszkola/ oddziału/ szkoły, należy wypełnić i złożyć w sekretariatach poszczególnych jednostek, w wyznaczonym później (odrębnym dokumentem), terminie, właśnie Kartę zgłoszenia dziecka. Dopiero spełnienie tego warunku, traktuje się jako formalną deklarację rodzica/ opiekuna prawnego o zapisaniu pociechy do wybranej jednostki. O wszystkich tych kwestiach, zwłaszcza dotyczących naboru, będziemy Państwa na bieżąco informować.