Aktualności

17.08.2017

Stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018

Urząd Miejski w Książu Wlkp. informuje, iż w terminie do 15 września 2017 r. mogą Państwo składać Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku znajdą Państwo w załącznikach poniżej.