Aktualności

07.06.2017

Zmiana nazw 3 ulic Książa Wlkp.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r.o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej(Dz. U. z 2016 r., poz. 744), nazwy ulic, mostów i placów upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm albo inny ustrój totalitarny oraz propagujące taki ustrój w jakikolwiek odmienny sposób, muszą zostać zmienione. Zmiana ta jest wymogiem obligatoryjnym i nie zależy od decyzji samorządu lokalnego. W przypadku Gminy Książ Wlkp. obowiązek ten dotyczy trzech - położonych na terenie miasta Książ Wlkp. – ulic:22 Lipca, 23 Stycznia i Janka Krasickiego.

W terminie od dnia 30 marca 2017r. do dnia 30 kwietnia 2017r., zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami ww. ulic. Zebrano wypełnione formularze ankiet, na których mieszkańcy wyrażali swoje opinie w kwestii proponowanych nowych nazw ulic bądź składali własne propozycje. W następstwie dokonanej weryfikacji ankiet ustalono, iż uczestnicy konsultacji wskazali, aby:

  • ul. 22 Lipca przyjęła nazwę Zaciszna,
  • ul. 23 Stycznia przyjęła nazwę ks. abp. Antoniego Baraniaka,
  • ul. Janka Krasickiego przyjęła nazwę Ignacego Krasickiego.

Zebrane opinie i propozycje zostaną przedstawione Radzie Miejskiej wKsiążu Wlkp., która zgodnie z obowiązującymi przepisami, podejmie stosowną uchwałę w tej sprawie na najbliższej sesji.