Aktualności

18.03.2019

Z początkiem marca ruszył program „Mama 4+”

Od 1 marca ruszył program „Mama 4+”. Świadczenie to ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może otrzymać matka, która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej czworo dzieci, a także ojciec, który ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej czworo dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała. Ponadto trzeba udowodnić, że nie posiada się dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie mogą składać wnioski w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub w oddziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające należy złożyć wniosek w placówce ZUS/ KRUS, załączając jednocześnie:

  • akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi, 
  • informację o numerach PESEL dzieci,
  • oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,
  • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Jaka jest wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego? Jeśli dana osoba nie pobiera emerytury ani renty, rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości najniższej emerytury. Od 1 marca 2019 r. wynosi ona 1100 zł i jest co roku waloryzowana. Natomiast, jeśli osoba zainteresowana pobiera emeryturę lub rentę w wysokości niższej niż najniższa emerytura, to rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie dopełnieniem do najniższej emerytury. Oznacza to, że kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą, a wysokością pobieranej emerytury albo renty.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Mama 4+”mogą Państwo uzyskać w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub w oddziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Są one także dostępne na załączonej poniżej ulotce oraz pod linkiem https://www.gov.pl/web/rodzina/mama-4-plus-rodzicielskie-swiadczenie-uzupelniajace .