Aktualności

05.06.2019

Stypendium Burmistrza Książa Wlkp. – czas start!

Informujemy, iż od 15 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. można składać wnioski o przyznanie stypendiów Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom
i młodzieży. Takie wsparcie mogą otrzymać uczniowie pobierający naukę w szkołach zlokalizowanych na terenie Gminy Książ Wlkp.  Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić: rodzic (opiekun prawny) dziecka lub dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

Stypendium może zostać przyznane za indywidualne osiągnięcia w nauce, sportowe lub artystyczne lub za drużynowe osiągnięcia sportowe lub artystyczne. Od tego roku, zgodnie z podjętą przez Radę Miejską Uchwałą Nr VIII/55/2019 z dnia 29 kwietnia 2019r.,
o stypendium ubiegać się również mogą uczniowie, którzy uzyskali w okresie bezpośrednio poprzedzającym okres, na który stypendium ma być przyznane, co najmniej 85% możliwych do uzyskania punktów łącznie ze wszystkich części egzaminu ósmoklasisty oraz - w roku 2019 - z egzaminu gimnazjalnego.

Regulamin wraz ze szczegółowymi warunkami przyznawania stypendium oraz
i wnioski znajdują się poniżej.