Aktualności

02.09.2019

Głosowanie rozpoczęte – zagłosuj na wybrany projekt w ramach
Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

Począwszy od 1 września aż do 30 dnia bieżącego miesiąca mieszkańcy mogą wziąć udział  w głosowaniu nad wyborem projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2020 rok. W tegorocznej edycji pozytywnie zaopiniowanych zostało aż 8 projektów, wśród 9 zgłoszonych. Poniżej znajdą Państwo ich opisy, zasady głosowania oraz wzór Karty do głosowania. Serdecznie Państwa zachęcamy do włączenia się w wybór inicjatywy. To od Was zależy, która z nich zostanie zrealizowana!

Kto może brać udział w głosowaniu?

Prawo udziału w głosowaniu nad wyborem projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. ma każda osoba stale zamieszkała na terenie Gminy Książ Wlkp.

W jaki sposób można zagłosować?

 • Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie Karty do głosowania, którą możecie Państwo pobrać ze strony internetowej Gminy Książ Wlkp. www.ksiaz-wlkp.pl lub otrzymać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. (pokój nr 1) przy ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp., w godzinach pracy Urzędu.
 • Głosujący może oddać głos tylko jeden raz poprzez postawienie znaku X przy jednym wybranym projekcie. Jeżeli głosujący postawił znak X przy więcej niż jednym projekcie lub nie postawił znaku X przy jakimkolwiek projekcie, głos taki jest nieważny.
 • Głos jest nieważny, w szczególności również w przypadku, gdy:
  • Karta do głosowania będzie wypełniona nieczytelnie lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych danych
  • w wyniku weryfikacji Karty do głosowania zostanie stwierdzone, że podane w niej dane osoby głosującej, są błędne
  • będzie oddany przez osobę niebędącą mieszkańcem Gminy Książ Wlkp.

Termin głosowania

od 1 do 30 września 2019 r.

Forma głosowania

Głosowanie przeprowadza się:

 • w formie tradycyjnej, wrzucając wypełnioną Kartę do głosowania, do urny znajdującej się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. (pokój nr 1) przy ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp., w godzinach pracy Urzędu lub przesyłając ją w formie przesyłki listownej na wyżej wskazany adres
 • w formie elektronicznej, za pośrednictwem - dostępnego na stronie internetowej www.ksiaz-wlkp.pl - aktywnego formularza Karty do głosowania PDF i przesłanie go na adres poczty elektronicznej budzet.obywatelski@ksiaz-wlkp.pl.

Obliczanie wyników głosowania

 • Obliczanie wyniku głosowania przez Komisję jest jawne i odbywa się niezwłocznie po zakończeniu głosowania. Obliczanie wyniku głosowania polega na zsumowaniu ważnie oddanych głosów na każdy projekt.
 • Do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. przyjmuje się te projekty, które uzyskały największą liczbę ważnie oddanych głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przewidywanych na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp., tj. w 2020 roku na każde zadanie nie więcej niż 50 000 zł.
 • W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej projektów, których łącznie koszt szacunkowy przekracza pulę środków finansowych przewidywanych na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp., o przyjęciu do realizacji projektu, decyduje losowanie.
 • W przypadku, gdy nie wystarczy środków na realizację kolejnego projektu, do realizacji projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. zostaną przyjęte dalsze zadania, których szacunkowy koszt nie spowoduje przekroczenia łącznej puli środków finansowych przewidywanych na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp.
 • W przypadku, gdy pula środków finansowych przewidywanych na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. nie zostanie rozdysponowana, środki te pozostaną w budżecie Gminy Książ Wlkp.
 • W przypadku, gdy wystarczającą do realizacji liczbę ważnie oddanych głosów uzyskały dwa lub więcej zgłoszone projekety, których realizacja wzajemnie się wyklucza, do realizacji Komisja przyjmuje tylko ten projekt, które uzyskał w głosowaniu największą liczbę ważnie oddanych głosów.

Informacja o wyniku głosowania

Informacja o wyniku głosowania zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie do 18 października 2019 r. na stronie internetowej Gminy Książ Wlkp. www.ksiaz-wlkp.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.