Aktualności

07.03.2019

Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane

Informujemy, iż rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

w Gminie Książ Wlkp. na rok 2019. O tym komu i w jakiej wysokości przyznano dotację, pokazują załączone do wiadomości, zestawienia.

 Zadanie Nr 1 – Prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach – w szczególności: szkoleń sportowych, zajęć sportowo rekreacyjnych, organizacji obozów rekreacyjnych i sportowych, udział zawodników w zawodach sportowych na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym – kwota 10 000,00 zł,

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota

1

Gminny Szkolny Związek Sportowy
w Książu Wlkp.

Prowadzenie systemu rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Książ Wlkp., organizacja obozu sportowego dla uzdolnionej sportowo młodzieży

10 000,00 zł

 Zadanie Nr 2 – Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz  kulturalno-patriotycznych – w szczególności: rozgrywek, turniejów, spartakiad, festynów, pokazów, imprez na szczeblu międzygminnym i powiatowym – kwota  20 000,00 zł.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota

1

Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki „Leo”

Wielkopolski turniej w Brazylijskim Jiu-Jitsu połączony z festynem rekreacyjnym

2 500,00 zł

2

Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Bohaterów Wiosny Ludów

Turniej strzelecki dla mieszkańców Gminy Książ Wlkp. pn. „Strzelanie żniwne 2019” 

2 000,00 zł

3

Klub Sportowy Solid Sport

Solid MTB Maraton Mchy

2 000,00 zł

 

 

                      RAZEM

6 500,00 zł

Zadanie Nr 3 - Współpraca i rozwijanie kontaktów z miastami partnerskimi – w szczególności organizowanie wymiany młodzieży w celach poznawczych, edukacyjnych i integracyjnych oraz wspieranie imprez i przedsięwzięć rozwijających współpracę z miastami partnerskimi – kwota 5 000,00 zł.  

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota

1

Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Francuskiej Fest-Noz w Książu Wlkp.

Wyjazd studyjny pn. „Historia, kultura i tradycje w Kantonie Gmin La Guerche de Bretagne we Francji

5 000,00 zł

Ponadto informujemy, iż  od 1 marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i małych grantów. Wynika to z faktu wejścia w życie:

  • Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018r., poz. 2055),
  • Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018, poz. 2057).

Wszystkie wzory aktualnie obowiązujących dokumentów znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje Pozarządowe -> Wzory dokumentów.

WAŻNE! Dla ofert złożonych do dnia 1 marca 2019 r. stosuje się dotychczasowe przepisy i wzory  dokumentów!