Aktualności

03.08.2018

Budżet obywatelski 2019 - jakie projekty zgłoszono?

W tegorocznej, III edycji ksiąskiego Budżetu Obywatelskiego w wyznaczonym w konsultacjach terminie zgłoszone zostały 4 zadania. Wprawdzie zainteresowanych budżetem mieszkańców było zdecydowanie więcej, to jednak ostatecznie do Urzędu trafiły jedynie wspomniane 4 projekty. Wszystkie one dotyczą terenów wiejskich (Włościejewice i Konarskie - po jednym, Chwałkowo Kościelne - dwa). Trzy spośród nich mają charakter stricte inwestycyjny, jeden natomiast to projekt z rodzaju ekologicznych.

W porównaniu do poprzednich edycji nie ma wśród złożonych zadań wydarzeń kulturalno- sportowych, nie ma też projektu miejskiego. Nie pojawili się również coroczni, pewni wnioskodawcy. Tym samym na realizację w 2019 roku, w ramach tegorocznych konsultacji, szansę mają:

  1. Konarskie, które z zadaniem pn. Jedno boisko, trzy gry w m. Konarskie za kwotę blisko 50 tys. zł zaproponowało budowę w tejże miejscowości boiska sportowego do gry w piłkę nożną, siatkową i koszykową;
  2. Włościejewice z projektem pt. Doposażenie placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu gminnego we Włościejewicach, za prawie 50 tys. zł zaplanowały - jak z nazwy i opisu zadania wynika - doposażenie już istniejącego obiektu w nowe urządzenia oraz utwardzenie terenu przy wybudowanej niedawno świetlicy;
  3. Chwałkowo Kościelne, które zgłaszając zadanie pn. Gmina Książ Wielkopolski wspólnie dla pszczół - nasadzenie drzew miododajnych w miejscowości Chwałkowo Kościelne etap I - zamierza wzdłuż drogi gminnej nasadzić 80 sztuk lipy za łączną kwotę 6 tys. zł;
  4. Chwałkowo Kościelne (2) z projektem o niezwykle ciekawej i jednoznacznie brzmiącej nazwie Akcja – „Płotu” Renowacja, pragnie za równe 50 tys. wymienić przy jednym ze szkolnych budynków dotychczasowe ogrodzenie na nowe, dostosowując je tym samym do współczesnych standardów i do fasady obiektu.  

Wszystkie złożone w tym roku formularze będą przez najbliższy miesiąc poddane procedurze weryfikacji formalnej. Pod koniec sierpnia przeprowadzone zostanie natomiast losowanie numerów na Karcie do głosowania, aby już z początkiem września rozpocząć kolejny i jednocześnie najważniejszy etap obywatelskich konsultacji - głosowanie.