Aktualności

10.04.2018

Zmiany w szacowaniu szkód łowieckich

W dnia 1 kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

W ustawie tej m.in. określone zostały zasady i procedury wynagrodzenia szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych oraz przy wykonywaniu polowania, które znacznie odbiegają od dotychczasowych zasad szacowania.

Zgodnie z nowelizacją określeniem wysokości strat na polach rolnika będzie zajmować się zespół złożony z przedstawiciela gminy, przedstawiciela koła łowieckiego oraz właściciela lub posiadacza gruntów na których wystąpiła szkoda.

Od dnia 1 kwietnia br. wniosek o szacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny właściciel lub posiadacz gruntów składa do właściwego urzędu gminy. We wniosku o szacowanie szkód muszą znaleźć się następujące dane: imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania rolnika, numer telefonu,  wskazanie miejsca wystąpienia szkody oraz wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy. Wniosek ten musi zostać złożony w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.

Oszacowanie szkody musi nastąpić w ciągu 7 dni od złożenia przez rolnika wniosku, a organ administracji publicznej ma 3 dni na określenie terminu szacowania i powiadomienie o nim rolnika i koła łowieckiego. Zgodnie z prawem szacowanie będzie składać się z oględzin oraz z szacowania ostatecznego.

Jeśli przedstawiciel koła i rolnik nie będą mieli uwag co do wysokości odszkodowania, to koło łowieckie będzie miało 30 dni na wypłacenie rekompensaty. Jeżeli jednak rolnik lub myśliwy będzie chciał się odwołać od wyniku szacowania, wówczas musi złożyć podanie do właściwego nadleśniczego Lasów Państwowych. W ponownym szacowaniu szkód będzie mógł wziąć udział także przedstawiciel samorządu rolniczego, jeśli wniosek o to złoży rolnik.