Aktualności

08.05.2017

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy mieszkańców Gminy Książ Wlkp. oraz organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Książ Wlkp., do zaopiniowania projektów uchwał:

  • w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp.
  • w sprawie zmiany uchwały w strawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce BIP -> Konsultacje aktów prawnych-> Konsultacje w roku 2017.