Aktualności

13.11.2016

Parkingi w centrum miasta. Problemy z wolnymi miejscami i inne dylematy-
jak je rozwiązać?

Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Kierowcy

Ustosunkowując się do informacji, jakie w ostatnim czasie pojawiły się na łamach lokalnej prasy, a które dotyczyły wprowadzenia w naszym mieście strefy ograniczonego postoju, pragnę wyjaśnić, co następuje:

  1. na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji Rady, 26 października, omawiany był – przygotowany przez pracowników Urzędu Miejskiego i inż. Janusza Garsztkę, Projekt organizacyjny ruchu w zakresie strefy ograniczonego postoju w obrębie Placu Kosynierów w Książu Wlkp. Wcześniej, bo już 14 grudnia ubiegłego roku, na posiedzeniu Komisji Rady, Radnym przedstawiona została koncepcja wprowadzenia strefy płatnego parkowania przy użyciu zamontowanych na Placu Kosynierów, ulicy Jana Pawła II i Powstańców, kilku parkomatów. Temat zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych w centrum miasta, nie pojawił się w porządku posiedzeń przypadkowo. Wręcz przeciwnie - wywołany został na skutek dostrzeżonych przez tut. samorząd i wielokrotnie zgłaszanych przez radnych i mieszkańców, problemów związanych ze znalezieniem wolnych miejsc parkingowych w obrębie Rynku. Odpowiedzią na powyższe było z kolei poszukiwanie różnorodnych, a jednocześnie najbardziej optymalnych rozwiązań;
  2. dokonując szczegółowej analizy obu koncepcji, okazało się, że wprowadzenie w życie, zarówno pierwszego, jak i drugiego sposobu rozwiązania powyższego problemu, być może poprawiłoby sytuację na parkingu w okolicach Placu Kosynierów, nie wyeliminowałoby jednak w całości istoty problemu. Poza określonym zakresem prac niezbędnych do wprowadzenia strefy, w tym opracowaniem szczegółowych regulacji jej funkcjonowania, zainicjowanie strefy wiązałoby się z niemałymi kosztami wejścia jej w życie, a następnie wydatkami dotyczącymi bieżącego działania. Oprócz kosztów związanych z zakupem i montażem parkomatów, albo kart zegarowych, na początek konieczne byłoby wyposażenie służb kontrolnych w urządzenia do elektronicznego gromadzenia danych oraz nawiązania łączności radiowej. Poza tym należałoby corocznie zabezpieczyć w gminnym budżecie środki na utrzymanie urządzeń w pełnej sprawności, ich obsługę przez wyznaczonych do tego pracowników oraz egzekwowanie obowiązku zapłaty. W pierwszym przypadku oznaczałoby to wydatki rzędu 100 tys. rocznie, przy założeniu, że za strefę odpowiada trzech pracowników: dwóch parkingowych oraz jeden administracyjny, wyznaczony do księgowania i egzekucji nałożonych na kierowców mandatów/ kar za nieprzestrzeganie ustalonego obowiązku zapłaty.

Biorąc pod uwagę, że powyższe koszty byłyby dużym obciążeniem finansowym ksiąskiego budżetu, zaproponowałem utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych, tj. na wjeździe do Książa, ul. Dworcowa oraz w obrębie Rynku, ul. Łąkowa i Kilińskiego, co w moim przekonaniu jest lepszym rozwiązaniem, bo daje kolejne miejsca postojowe dla kilkudziesięciu aut.

Z oszczędności przy realizacji tegorocznego budżetu udało się wygospodarować środki na ten cel i - o ile - ta propozycja zmiany uchwały budżetowej uzyska na sesji, 14 listopada aprobatę Rady Miejskiej, przystąpimy do sukcesywnej realizacji tego zadania. Nowe parkingi z powodzeniem służyć będą mieszkańcom ulicy Jana Pawła II, Placu Kosynierów, jak i tym wszystkim, którzy przyjeżdżając do pracy, zostawiają pojazdy na wiele godzin w tych właśnie obszarach.

Takie rozwiązanie da większą szansę parkowania osobom, które odwiedzają miasto celem dokonania zakupów, czy załatwienia spraw osobistych.

Będziemy na bieżąco monitorować, jak nowe parkingi zostały „przyjęte” przez kierowców oraz w jakim stopniu rozładowały problem parkingowy wokół Rynku. Jeśli wspomniany wyżej sposób nie rozwiąże w pełni problemu parkowania, wrócimy do tematu strefy ograniczonego postoju.

Z chwilą powstania kolejnych miejsc parkingowych, tut. Urząd zamierza przeprowadzić szeroką kampanię informacyjną skierowaną do wszystkich kierowców.

Licząc na Państwa zrozumienie i akceptację w tym przedmiocie,

pozostaję z wyrazami szacunku
/-/ Teofil Marciniak
Burmistrz Książa Wlkp.