Aktualności

05.10.2018

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że w dniu 15.10.2018 roku o godz. 17:00
w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.


o d b ę d z i e s i ę
L S e s j a R a d y M i e j s k i e j

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2018-2024.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Książ Wlkp.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.
 13. Sprawozdanie z prac Komisji Stałych Rady Miejskiej w Książu Wlkp. za 2018 r.
 14. Sprawozdanie z prac doraźnej Komisji Statutowej powołanej w 2018 r.
 15. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 18. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Sławomir Przybylski