Aktualności

07.12.2017

Stawki podatkowe na rok 2018

W roku 2018 obowiązywać będą takie same wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych, jak w roku ubiegłym. Wzory te określone zostały Uchwałą Nr XII/69/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, zmienioną Uchwałą Nr XIV/79/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 listopada 2015 r. Nieznacznej zmianie uległy natomiast stawki podatkowe.

 

Podatek od nieruchomości.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać będą nowe stawki podatku od nieruchomości, których wysokość określona została Uchwałą Nr XXXVI/262/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na rok 2018.

Deklarację w sprawie podatku od nieruchomości osoby prawne zobowiązane są złożyć
w terminie do 31 stycznia nowego roku. Podatek od nieruchomości za miesiąc styczeń 2018 r. należy uiścić w terminie do końca stycznia 2018 r. Pozostałe terminy zobowiązania podatkowego upływają 15-go dnia każdego miesiąca roku podatkowego.

 

Podatek rolny.

Od 1 stycznia 2018 r. średnia cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego wynosi 52,49 zł za 1 dt (Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 - M.P. z 2017 r., poz. 958).

Za 1 ha przeliczeniowy gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, równowartość pieniężna wynosi 2,5 q żyta
tj. 131,23 zł.

Z kolei za 1 ha fizyczny gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym nie stanowiących gospodarstwa rolnego, równowartość pieniężna wynosi 5 q żyta tj. 262,45 zł.

Deklarację w sprawie podatku rolnego osoby prawne zobowiązane są złożyć w terminie do 15 stycznia 2018 r. Podatek rolny płatny jest w 4 ratach, odpowiednio do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Podatek leśny.

W roku 2018 stawka podatku za 1 ha lasów podlegających opodatkowaniu podatkiem leśnym wynosi 43,35 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. - M.P. z 2017 r. poz. 963).

Deklarację w sprawie podatku leśnego osoby prawne zobowiązane są złożyć w terminie do 15 stycznia 2018 r. Podatek leśny płatny jest do 15-go dnia każdego miesiąca roku podatkowego.

Podatek od środków transportowych.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe stawki podatkowe określone Uchwałą
Nr XXXVI/263/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 października 2017 r.
    w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2018.

Podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są składać, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklarację na podatek od środków transportowych.

Podatek ten płatny jest bez wezwania, w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach:

1) do 15 lutego 2018 r. - I rata,
2) do 15 września 2018 r. - II rata.

Opłata od posiadania psów.

W roku 2018 stawka roczna opłaty za posiadanie psa wynosić będzie 30,00 zł. Jej wysokość określona została Uchwałą Nr XXXVI/264/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia
30 października 2017 r
. w sprawie opłaty od posiadania psów.

Opłata od posiadania psa płatna jest bez wezwania do 15 marca br.