Archiwum

16.12.2009

Zawiadomienie o sesji

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 21.12.2009 roku o godz. 16:00 w sali
nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.


o d b ę d z i e s i ę
XXXVII S e s j a R a d y M i e j s k i e j

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie aneksu nr 4 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji rady na 2010 rok.
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak